extended warranty

Verlengde garantie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR 1-JARIGE VERLENGDE GARANTIE

De onderstaande voorwaarden beschrijven de voorwaarden en omvang van de LELO 1-jarige verlengde garantie. Deze hebben geen invloed op jouw wettelijke rechten of de verplichtingen van de fabrikant op grond van je contract met hen. Houd er rekening mee dat activering van de verlengde garantieperiode optioneel is. Garantiedekking voor LELO-apparaten wordt verleend onder de onderstaande voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden vormen een overeenkomst tussen jou en LELO en definiëren je rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot de service.

1. Deze garantie wordt aan de klant (jij, jouw) verstrekt door LELOi AB, Karlavagen 41, 114 31 Stockholm, Zweden (“LELO”).

2. De verlengde garantieperiode moet binnen 30 dagen na je registratie van het LELO-apparaat op je account onder het menu "productregistratie" worden geactiveerd. De overeenkomst voor de verlengde garantie tussen jou en LELO komt alleen tot stand als je alle noodzakelijke en correcte informatie verstrekt die nodig is voor de activering van de verlengde garantie.

3. Je stemt ermee in gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden die hierin zijn uiteengezet met betrekking tot de verlengde garantie die je hebt geactiveerd, evenals aan de Gebruiksvoorwaarden van LELO.

4. Door het aangaan van deze overeenkomst garandeer je dat je juridisch in staat bent een bindende overeenkomst aan te gaan en dat je minimaal 18 jaar oud bent.

5. Voor zover er enig conflict bestaat tussen deze algemene voorwaarden en de eerder genoemde Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de verlengde garantie, hebben deze algemene voorwaarden voorrang.

DUUR

6. De gegarandeerde service bestaat uit een vervanging. LELO zal je voorzien van een nieuw apparaat als het door jou gekochte apparaat defecten vertoont als gevolg van gebrekkig vakmanschap of materiaalfouten die de werking van het product beïnvloeden, op voorwaarde dat deze onmiddellijk na identificatie en binnen de fabrieksgarantieperiode en voor een verdere periode van 12 maanden vanaf en inclusief de datum na de laatste dag van de fabrieksgarantieperiode worden gemeld.

7. De garantiebepalingen voor de fabrieksgarantieperiode en voor de verlengde garantieperiode zijn gratis.

ACTIVERING EN OMVANG VAN DE GARANTIE

8. De service is mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Neem contact op met ons Klantenserviceteam.

9. De garantie geldt alleen voor LELO-apparaten waarbij batterijen in het product zijn meegeleverd.

10. Deze garantie dekt GEEN cosmetische verslechtering door normale slijtage of schade veroorzaakt door een ongeluk, verkeerd gebruik of verwaarlozing. Als je het apparaat (of de bijbehorende accessoires) uit elkaar haalt, vervalt de garantie, tenzij dit schriftelijk door ons Klantenserviceteam is gevraagd.

11. LELO behoudt zich het recht voor om deze garantie ongeldig te verklaren:
a. Als er reparaties of andere ingrepen aan het apparaat zijn uitgevoerd, of
b. In het geval van het verstrekken van valse en/of onjuiste informatie, naar oordeel van LELO, bij het activeren van de verlengde garantie.

12. Zo activeer je de verlengde garantie:
- Ga naar de LELO-website waar je rechtsbovenaan via het inloggedeelte je account kunt aanmaken.
- Registreer je apparaat in je account met gebruik van het serienummer dat op de productverpakking is vermeld, door in het menu te zoeken naar "productregistratie".
- Bewaar je originele aankoopbon als bewijs dat de datum van je claim binnen de garantieperiode valt.

Zo kun je een claim onder de verlengde garantie indienen:
Registreer je product door de QR-code te scannen die in het pakket zit of log in op je account en ga naar het menu "productregistratie" waar je het geregistreerde product kunt selecteren.
Bij elke garantieclaim moet een aankoopbewijs (bijvoorbeeld een kassabon) worden overlegd.

13. Diensten die onder de verlengde garantie worden verleend, verlengen de garantieperiode niet en laten geen nieuwe garantieperiode ingaan.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

14. Indien LELO deze algemene voorwaarden niet naleeft, is LELO alleen aansprakelijk voor de verliezen die je lijdt als gevolg van het niet nakomen van deze algemene voorwaarden door ons (ongeacht of dit voortvloeit uit een contract, nalatigheid, schending van een wettelijke plicht of anderszins) die een voorzienbaar gevolg zijn van een dergelijk falen.

15. Andere claims met betrekking tot vergoeding van indirecte schade of gevolgschade op grond van deze overeenkomst zijn, voor zover toegestaan door de wet, uitgesloten.

ALGEMEEN

Overdracht van rechten en plichten

16. Je mag deze overeenkomst, of je rechten of plichten die daaruit voortvloeien, niet overdragen, toewijzen, in rekening brengen of op andere wijze van de hand doen.

17. LELO kan deze overeenkomst, of onze rechten of plichten die daaruit voortvloeien, op elk moment tijdens de looptijd van deze overeenkomst overdragen, toewijzen, in rekening brengen of op andere wijze van de hand doen.

Gebeurtenissen waarover LELO geen controle heeft

18. LELO is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet nakomen of voor vertraging van de uitvoering van verplichtingen onder deze overeenkomst die worden veroorzaakt door gebeurtenissen buiten de redelijke controle van LELO (overmacht).

19. Een geval van overmacht omvat elke handeling, gebeurtenis, niet-gebeurtenis, nalatigheid of ongeval buiten onze redelijke controle en omvat in het bijzonder (zonder beperking) het volgende:
a. Stakingen, lock-outs of andere werkonderbrekingen;
b. Burgerlijke onlusten, oproer, invasie, terroristische aanval of dreiging van een terroristische aanval, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging van of voorbereiding op oorlog;
c. Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie, pandemie of andere natuurramp;
d. Onmogelijkheid van het gebruik van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, motorvervoer of andere vormen van openbaar of particulier vervoer;
e. Onmogelijkheid van het gebruik van publieke of particuliere telecommunicatienetwerken, en
f. De wetten, decreten, wetgeving, regelgeving of beperkingen van welke overheid dan ook.

20. De prestaties van LELO onder deze overeenkomst worden geacht te zijn opgeschort voor de periode dat de overmacht voortduurt, en LELO krijgt een verlenging van de prestatietermijn voor de duur van die periode. LELO zal redelijke inspanningen leveren om de overmachtsgebeurtenis te beëindigen of een oplossing te vinden waardoor de LELO-verplichtingen uit deze overeenkomst ondanks de overmachtsgebeurtenis kunnen worden nagekomen.

Afstandsverklaring

21. Als LELO er op enig moment tijdens de looptijd van deze overeenkomst niet in slaagt om aan te dringen op strikte nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst of van deze algemene voorwaarden, of als LELO er niet in slaagt een van de rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen waartoe zij verplicht is op grond van deze overeenkomst, houdt dit geen afstand in van dergelijke rechten of rechtsmiddelen en ontheft het je niet van de nakoming van dergelijke verplichtingen.

22. Een afstandsverklaring door LELO van een verzuim betekent geen afstandsverklaring van een later verzuim.

23. Geen enkele afstandsverklaring door LELO van deze algemene voorwaarden zal van kracht zijn, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat het een afstandsverklaring betreft en aan je wordt meegedeeld.

24. Indien een van deze algemene voorwaarden door een bevoegde autoriteit in welke mate dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke voorwaarde of bepaling in die mate worden gescheiden van de overige voorwaarden en bepalingen die geldig blijven voor zover toegestaan door de wet.

Volledige overeenkomst

25. Deze algemene voorwaarden en elk document waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen de gehele overeenkomst tussen LELO en jou en vervangen alle eerdere discussies, correspondentie, onderhandelingen, eerdere regelingen, afspraken of overeenkomsten tussen LELO en jou met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst.

26. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen, op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen geen wezenlijke invloed hebben op de aard en kwaliteit van de garantie die hieronder wordt verstrekt. Dergelijke wijzigingen zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is worden meegedeeld.

27. Elk geschil dat of elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, het onderwerp of de totstandkoming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) wordt beheerst door de Zweedse wet. Elk geschil dat of elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met dergelijke overeenkomsten of de totstandkoming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) zal onderworpen zijn aan de niet-exclusieve jurisdictie van de respectievelijke rechtbank van Stockholm te Stockholm.