extended warranty

Gwarancja rozszerzona

WARUNKI ROCZNEJ GWARANCJI ROZSZERZONEJ

Poniższe warunki opisują zasady i zakres rocznej rozszerzonej gwarancji LELO. Warunki te nie ograniczają ustawowych praw konsumenta ani obowiązków producenta wynikających z zawartej z nim umowy. Należy pamiętać, że aktywacja gwarancji rozszerzonej o dodatkowy okres jest opcjonalna. Gwarancja na urządzenia LELO jest udzielana na warunkach określonych poniżej.

Należy pamiętać, że niniejsze warunki stanowią umowę między użytkownikiem a firmą LELO i określają prawa i obowiązki użytkownika w odniesieniu do usługi.

1. Niniejsza gwarancja jest udzielana klientowi przez spółkę LELOi AB, Karlavagen 41, 114 31 Sztokholm, Szwecja („LELO”).

2. Gwarancja rozszerzona o dodatkowy okres obowiązywania musi zostać aktywowana w ciągu 30 dni od daty rejestracji urządzenia LELO na stronie „Rejestracja produktu” na koncie użytkownika. Umowa dotycząca gwarancji rozszerzonej pomiędzy użytkownikiem a firmą LELO zostanie zawarta tylko wtedy, gdy użytkownik poda wszelkie niezbędne i poprawne informacje wymagane do aktywacji gwarancji rozszerzonej.

3. Użytkownik wyraża zgodę na związanie się warunkami określonymi w niniejszym dokumencie w odniesieniu do aktywowanej gwarancji rozszerzonej, jak również Warunkami użytkowania produktów LELO.

4. Poprzez zawarcie niniejszej umowy użytkownik oświadcza, że jest prawnie zdolny do zawarcia wiążącej umowy i że jest osobą pełnoletnią.

5. W przypadku konfliktu między treścią niniejszych warunków a Warunkami użytkowania, o których mowa wcześniej w odniesieniu do gwarancji rozszerzonej, przewiduje się pierwszeństwo niniejszych warunków.

OKRES OBOWIĄZYWANIA

6. Usługa gwarancyjna jest realizowana poprzez wymianę towaru. W przypadku, gdy w zakupionym urządzeniu zostaną stwierdzone wady wynikające z wadliwego wykonania lub zastosowania wadliwych materiałów, które mają wpływ na działanie produktu, firma LELO dostarczy użytkownikowi nowe urządzenie, pod warunkiem, że wady te zostaną zgłoszone niezwłocznie po ich stwierdzeniu i w okresie obowiązywania gwarancji producenta oraz przez okres kolejnych 12 miesięcy, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu obowiązywania gwarancji producenta.

7. Świadczenia z tytułu gwarancji w okresie obowiązywania gwarancji producenta oraz w okresie obowiązywania gwarancji rozszerzonej będą realizowane bezpłatnie.

AKTYWACJA I ZAKRES GWARANCJI

8. Serwis gwarancyjny może nie być dostępny we wszystkich krajach. Szczegółowych informacji udzieli zespół obsługi klienta.

9. Gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenia firmy LELO z bateriami wchodzącymi w skład produktu.

10. Gwarancja NIE obejmuje oznak zużycia spowodowanego standardowym użytkowaniem ani uszkodzeń powstałych na skutek wypadku, nieprawidłowego korzystania z urządzenia lub zaniedbania. Rozebranie urządzenia (lub jego akcesoriów) będzie skutkowało unieważnieniem gwarancji, z zastrzeżeniem przypadków, gdy takie działania zostaną podjęte na pisemny wniosek działu obsługi klienta.

11. LELO zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszej gwarancji:
a. jeśli urządzenie było poddawane naprawom lub innym ingerencjom, lub
b. w przypadku podania nieprawdziwych i/lub nieprawidłowych informacji podczas aktywacji gwarancji rozszerzonej; swobodę decyzyjną w tym zakresie ma firma LELO.

12. Aby aktywować gwarancję rozszerzoną:
- Przejdź do sekcji użytkownika w prawym górnym rogu witryny LELO i utwórz konto.
- Zarejestruj urządzenie na stronie „Rejestracja produktu” na swoim koncie, korzystając z numeru seryjnego znajdującego się wewnątrz opakowania produktu.
- Pamiętaj o zachowaniu oryginalnego paragonu, który będzie stanowić dowód, że reklamacja została złożona w okresie obowiązywania gwarancji.

Aby zgłosić roszczenie z tytułu gwarancji rozszerzonej:
Zarejestruj swój produkt, skanując kod QR dołączony do opakowania lub zaloguj się na swoje konto i przejdź na stronę „Rejestracja produktu”, aby wybrać zarejestrowany produkt.
Wszystkie roszczenia gwarancyjne muszą być poparte wiarygodnym dowodem na to, że data roszczenia mieści się w okresie obowiązywania gwarancji rozszerzonej i że urządzenie posiada wadę. Każde roszczenie gwarancyjne musi zostać poparte dowodem zakupu (np. paragonem).

13. Usługi świadczone w ramach gwarancji rozszerzonej nie wpływają na wydłużenie okresu gwarancyjnego ani nie skutkują rozpoczęciem nowego okresu gwarancyjnego.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

14. W przypadku niezastosowania się przez firmę LELO do niniejszych warunków, firma LELO ponosi odpowiedzialność wyłącznie za straty poniesione przez użytkownika w wyniku niezastosowania się przez firmę LELO do niniejszych zasad i warunków (niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, zaniedbania, naruszenia obowiązków ustawowych lub z innych przyczyn), które to straty były możliwym do przewidzenia skutkiem takiego niezastosowania się do niniejszych warunków.

15. Inne roszczenia odszkodowawcze z tytułu strat pośrednich lub wynikowych poniesionych przy wykonywaniu niniejszej umowy podlegają wyłączeniu w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

OGÓLNE

Przeniesienie praw i obowiązków

16. Użytkownik nie może przenieść ani scedować niniejszej umowy ani jakichkolwiek praw i obowiązków z niej wynikających, obciążyć niniejszą umową innych osób ani w żaden inny sposób rozporządzać niniejszą umową.

17. Firma LELO może przenieść lub scedować niniejszą umowę lub jakiekolwiek przysługujące jej prawa lub wynikające z niej obowiązki w dowolnym momencie w okresie obowiązywania niniejszej umowy, a także obciążyć nimi inny podmiot lub zbyć je w inny sposób.

Wydarzenia pozostające poza zakresem odpowiedzialności firmy LELO

18. Firma LELO nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w realizacji któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na skutek zdarzeń pozostających poza uzasadnioną kontrolą firmy LELO (zdarzenie siły wyższej).

19. Zdarzenie siły wyższej obejmuje dowolne działanie, zdarzenie, niewystąpienie zdarzenia, zaniechanie lub wypadek pozostające poza uzasadnioną kontrolą fimy LELO i obejmuje w szczególności (bez ograniczeń) następujące zdarzenia:
a. strajki, lokauty lub inne akcje protestacyjne;
b. zamieszki, rozruchy, inwazje, ataki terrorystyczne lub groźby ataków terrorystycznych, wojny (wypowiedziane lub niewypowiedziane), zagrożenia wojną lub przygotowania do wojny;
c. pożary, eksplozje, burze, powodzie, trzęsienia ziemi, osunięcia ziemi, epidemie, pandemie lub inne klęski żywiołowe;
d. niemożność korzystania z kolei, transportu morskiego, lotniczego, samochodowego lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego;
e. niemożność korzystania z publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych, oraz
f. akty, dekrety, regulacje prawne, przepisy lub ograniczenia nałożone przez jakikolwiek rząd.

20. Działanie LELO w ramach niniejszej umowy uznaje się za zawieszone na okres trwania zdarzenia siły wyższej. Firma LELO uzyska prolongatę terminu wykonania umowy o czas trwania tego zdarzenia. Firma LELO dołoży uzasadnionych starań, aby doprowadzić do zakończenia zdarzenia siły wyższej lub znaleźć takie rozwiązanie, dzięki któremu zobowiązania firmy LELO wynikające z niniejszej umowy będą mogły być wykonywane pomimo zdarzenia siły wyższej.

Odstąpienie od wykonania warunków umowy

21. Jeśli firma LELO w dowolnym momencie obowiązywania niniejszej umowy nie będzie nalegać na ścisłe wykonanie któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub któregokolwiek z niniejszych warunków lub jeśli nie skorzysta z któregokolwiek z praw lub środków zaradczych, do których jest uprawniona na mocy niniejszej umowy, fakt ten nie będzie oznaczał zrzeczenia się takich praw lub środków zaradczych i nie zwolni użytkownika z przestrzegania takich zobowiązań.

22. Dobrowolne odstąpienie od wykonania warunków umowy przez LELO nie jest równoznaczne z odstąpieniem od wykonania innych warunków umowy.

23. Żadne odstąpienie od wykonania któregokolwiek z niniejszych warunków przez firmę LELO nie będzie skuteczne, chyba że zostanie wyraźnie określone jako odstąpienie od wykonania warunków i zakomunikowane użytkownikowi.

24. Jeśli którykolwiek z niniejszych warunków zostanie uznany przez jakikolwiek właściwy organ za nieważny, niezgodny z prawem lub niemożliwy do wyegzekwowania w jakimkolwiek zakresie, taki warunek zostanie w tym zakresie wyłączone z pozostałych warunków, które pozostaną ważne w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Całość Umowy

25. Niniejsze warunki i wszelkie dokumenty wyraźnie w nich wskazane stanowią całość umowy pomiędzy firmą LELO a użytkownikiem i zastępują wszelkie wcześniejsze dyskusje, korespondencję, negocjacje, wcześniejsze ustalenia, porozumienia lub umowy pomiędzy firmą LELO a użytkownikiem odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy.

26. Niniejsze warunki mogą okresowo podlegać zmianom, pod warunkiem, że zmiany te nie wpłyną w istotny sposób na charakter i jakość świadczeń gwarancyjnych udzielanych na mocy niniejszej umowy. Wszelkie takie zmiany będą komunikowane tak szybko, jak będzie to możliwe.

27. Wszelkie spory lub roszczenia dotyczące niniejszej umowy, jej przedmiotu lub zawarcia (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą podlegać prawu szwedzkiemu. Wszelkie spory lub roszczenia dotyczące takich umów lub ich zawarcia (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą podlegać niewyłącznej jurysdykcji właściwego sądu w Sztokholmie.