extended warranty

Förlängd garanti

VILLKOR FÖR 1 ÅRS FÖRLÄNGD GARANTI

Nedan beskrivs villkoren och omfattningen för LELOs 1-åriga förlängda garanti. De påverkar inte dina lagstadgade rättigheter eller tillverkarens skyldigheter enligt ditt avtal med dem. Observera att det är valfritt att aktivera den förlängda garantiperioden. Garantiskydd för LELO-enheter tillhandahålls enligt villkoren nedan.

Kom ihåg att dessa villkor utgör ett avtal mellan dig och LELO. De definierar dina rättigheter och skyldigheter med avseende på tjänsten.

1. Denna garanti tillhandahålls kunden (du, din, ditt) av LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sverige (”LELO”).

2. Den förlängda garantiperioden måste aktiveras inom 30 dagar efter att du registrerat LELO-enheten på ditt konto under menyn ”produktregistrering”. Avtalet om den förlängda garantin mellan dig och LELO kommer endast att ingås om du tillhandahåller all nödvändig och korrekt information som krävs för aktiveringen av den förlängda garantin.

3. Du samtycker till att vara bunden av de villkor som anges häri med avseende på den förlängda garantin som du har aktiverat, såväl som LELOs användarvillkor.

4. Genom att ingå detta avtal garanterar du att du är juridiskt kapabel att ingå ett bindande avtal och att du är minst 18 år gammal.

5. I den utsträckning det föreligger någon konflikt mellan dessa villkor och de användarvillkor som hänvisades till tidigare med avseende på den förlängda garantin, ska dessa villkor ha företräde.

GARANTIPERIOD

6. Den garanterade tjänsten utförs genom utbyte. LELO kommer att förse dig med en ny enhet om den enheten du köpt har defekter på grund av fel vid tillverkning eller i material som påverkar produktens funktion, förutsatt att dessa fel rapporteras omedelbart efter att de identifierats, samt inom tillverkarens garantiperiod och under en ytterligare period på 12 månader från och med datumet efter den sista dagen i tillverkarens garantiperiod.

7. Garantiavsättning för tillverkarens garantiperiod och för den förlängda garantiperioden kommer att vara kostnadsfri.

AKTIVERING OCH OMFATTNING AV GARANTIN

8. Tjänsten kanske inte är tillgänglig i alla länder. Kontakta vårt kundtjänstteam för mer information.

9. Garantin omfattar endast LELO-enheter med batterier som ingår i produkten.

10. Denna garanti täcker INTE kosmetisk försämring som orsakats av normalt slitage eller skada som orsakats av olycka, felanvändning eller misskötsel. Om enheten (eller dess tillbehör) tas isär upphör garantin att gälla, såvida inte vårt kundtjänstteam skriftligen har begärt detta.

11. LELO förbehåller sig rätten att ogiltigförklara denna garanti i följande fall:
a. Om reparationer eller andra ingrepp utförs på enheten.
b. Om LELO efter eget godtycke anser att falsk och/eller felaktig information lämnats vid aktivering av den förlängda garantin.

12. Aktivera din förlängda garanti:
- Gå till LELOs webbplats och tryck på inloggningsikonen (personen) i övre högra hörnet för att skapa ett konto.
- Registrera din enhet i ditt konto under menyvalet ”produktregistrering”, med serienumret som finns inne i produktförpackningen.
- Behåll ditt ursprungliga inköpskvitto som bevis för att datumet faller inom garantiperioden.

För att göra anspråk på din förlängda garanti:
Registrera din produkt genom att skanna QR-koden som ingår i paketet eller logga in på ditt konto och gå till meny ”produktregistrering” där du kan välja den registrerade produkten.
Alla garantianspråk måste understödjas av rimliga bevis för att anspråksdatumet är inom den förlängda garantiperioden och att enheten har ett fel. Inköpsbevis (t.ex. kvitto) måste uppvisas vid varje garantianspråk.

13. Tjänster som tillhandahålls under den förlängda garantin varken förlänger garantiperioden eller inleder en ny garantiperiod.

ANSVARSBEGRÄNSNING

14. Om LELO underlåter att följa dessa villkor ska LELO endast ansvara för de förluster som du drabbas av till följd av vår underlåtenhet att följa villkoren (oavsett om de uppstår som en följd av avtal, försummelse, brott mot lagstadgad skyldighet eller annat) och som är en förutsebar följd av sådan underlåtenhet.

15. Andra anspråk med avseende på ersättning för indirekt förlust eller följdförlust enligt detta avtal är, i den utsträckning lagen tillåter, uteslutna.

ALLMÄNT

Överföring av rättigheter och skyldigheter

16. Du får inte överföra, överlåta, debitera eller på annat sätt förfoga över detta avtal, eller någon av dina rättigheter eller skyldigheter som uppstår till följd av detta avtal.

17. LELO kan överföra, överlåta, debitera eller på annat sätt förfoga över detta avtal, eller någon av våra rättigheter eller skyldigheter som uppstår till följd av detta avtal, när som helst under avtalets löptid.

Händelser utanför LELOs kontroll

18. LELO ska inte hållas skyldiga eller ansvariga för underlåtenhet eller dröjsmål när det gäller fullgörandet av skyldigheter enligt detta avtal som orsakas av händelser utanför LELOs rimliga kontroll (force majeure-händelse).

19. En force majeure-händelse omfattar alla handlingar, händelser, uteblivna händelser, underlåtenhet att handla eller olyckor som ligger utanför vår rimliga kontroll och omfattar i synnerhet (utan begränsning) följande:
a. Strejker, lockouter eller andra industriella handlingar.
b. Civila oroligheter, upplopp, invasion, terrordåd eller hot om terrordåd, krig (med eller utan krigsförklaring) eller hot eller förberedelse för krig.
c. Brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, sättning, epidemi, pandemi eller någon annan naturkatastrof.
d. Omöjlighet att utnyttja järnvägar, sjöfart, luftfartyg, motortransportmedel eller andra allmänna eller privata transportmedel.
e. Omöjlighet att använda allmänna eller privata telekommunikationsnätverk.
f. Rättsakter, förordningar, lagstiftning, föreskrifter eller begränsningar från någon regeringsmakt.

20. LELOs fullgörande av detta avtal anses vara uppskjutet under den period som force majeure-händelsen fortgår och vi kommer att ha en tidsförlängning för fullgörandet under denna period. LELO ska göra rimliga ansträngningar för att få force majeure-händelsen att upphöra eller för att hitta en lösning så att LELOs skyldigheter enligt detta avtal kan fullgöras trots force majeure-händelsen.

Avstående

21. Om LELO under någon tidpunkt under detta avtals löptid inte insisterar på strikt fullgörande av någon av skyldigheterna enligt detta avtal eller något av dessa villkor, eller om LELO underlåter att utöva någon av de rättigheter eller gottgörelser som vi är berättigade till enligt detta avtal, ska detta inte utgöra ett avstående från sådana rättigheter eller gottgörelser och befriar dig inte från att uppfylla sådana skyldigheter.

22. Om LELO avstår från att göra gällande en försummelse ska detta inte utgöra ett avstående från att göra gällande efterföljande försummelser.

23. Inget avstående av LELO från något av dessa villkor ska träda i kraft om det inte uttryckligen fastställs vara ett avstående och meddelas dig.

24. Om något av villkoren fastställs vara ogiltigt, olagligt eller overkställbart i någon utsträckning, ska ett sådant villkor eller en sådan bestämmelse i den utsträckningen avskiljas från de återstående villkoren och bestämmelserna som kommer att fortsätta att vara giltiga i den utsträckning som tillåts enligt lagen.

Hela avtalet

25. Dessa villkor och alla dokument som det uttryckligen hänvisas till i villkoren ska utgöra hela avtalet mellan LELO och dig och ersätter alla tidigare diskussioner, korrespondenser, förhandlingar, arrangemang, samförstånd eller avtal mellan LELO och dig som rör innehållet för detta avtal.

26. Dessa villkor kan ändras från tid till annan, förutsatt att sådana ändringar inte väsentligt påverkar arten och kvaliteten på den garanti som tillhandahålls enligt detta avtal. Alla sådana ändringar kommer att meddelas så snart det är rimligen praktiskt möjligt.

27. Eventuella tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med detta avtal, dess innehåll eller bildning (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk), ska regleras av svensk lag. Eventuella tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med sådana avtal eller deras bildning (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk) ska vara föremål för den icke-exklusiva behörigheten hos respektive domstol i Stockholm.