terms

Regulamin

DOSTĘP DO WITRYNY INTERNETOWEJ LELO.COM

Witryna internetowa LELO.com jest udostępniana i zarządzana przez przedsiębiorstwo LELOi AB (działające pod marką LELO). W związku z powyższym wszelkie występujące w niniejszej witrynie internetowej odniesienia do firmy LELO, a także użyte zwroty „my”, „nas”, „nasze”, dotyczą przedsiębiorstwa LELOi AB.

Witryna internetowa lelo.com jest ogólnodostępna i bezpłatna, za wyjątkiem korzystania ze sklepu internetowego. Dostęp danej osoby do niniejszej witryny internetowej może zostać w każdej chwili zwieszony lub przerwany.

Przed rozpoczęciem korzystania z witryny lub przed zakupem towarów w sklepie on-line należy dokładnie zapoznać się z wszystkimi informacjami prawnymi regulującymi dostęp do nich. Korzystanie w niniejszej witryny internetowej oznacza zgodę na powyżej wspomniane warunki, w tym politykę prywatności, a także — w przypadku dokonywania zakupów on-line — na przekazanie informacji o zakupie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie i wedle własnego uznania.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE W WITRYNIE LELO.COM

Korzystanie z plików cookie

Firma LELO używa plików cookie i innych metod gromadzenia określonych informacji o wizytach w witrynach internetowych.

Plik cookie to mały plik danych generowany przez stronę internetową i przechowywany lokalnie w przeglądarce internetowej lub systemie plików komputera lub urządzenia mobilnego. Pliki te używane są do zapamiętywania języka i ustawień waluty, czy też zapisywania zawartości koszyka z zakupami podczas każdej wizyty w witrynie LELO.com, co umożliwia tworzenie kupującym dogodnych warunków korzystania z witryny. Powyższe dane gromadzone są na różne sposoby — przy użyciu plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii. Gdy mówimy o „plikach cookie”, mamy na myśli wszystkie ich typy opisane poniżej:

Z jakich plików cookie korzystamy?

Na naszych stronach wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie:

Niezbędne pliki cookie - Te pliki cookie są konieczne do przeprowadzenia transakcji lub przyjęcia zgłoszenia użytkownika. Do przykładów funkcji pełnionych przez takie pliki należy zapamiętywanie informacji podawanych przez użytkownika przeglądającego witrynę w celu zarządzania statusem zalogowania podczas sesji. Użytkownik nie może zrezygnować z otrzymywania tych plików, gdyż witryny internetowe nie mogą bez nich prawidłowo funkcjonować.

Funkcjonalne pliki cookie - Tego rodzaju pliki cookie pozwalają witrynie internetowej zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika w celu świadczenia usług na jego rzecz. Na przykład funkcjonalne pliki cookie pozwalają witrynie internetowej zapamiętać ustawienia właściwe dla użytkownika, takie jak wybrany kraj oraz stałe dane logowania podane przez użytkownika czy inne indywidualnie wybrane opcje.

Pliki cookie służące do analiz - Te pliki cookie pozwalają zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i dzięki temu ulepszać działanie i strukturę witryny. Te pliki cookie mogą być przekazane dostawcy narzędzi analitycznych, ale są używane wyłącznie w celach związanych z działaniem danej witryny internetowej.

Pliki cookie używane do targetowania - Te pliki cookie służą do zapamiętywania informacji o korzystaniu z witryny internetowej, dzięki czemu możliwe jest proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich zainteresowań.

Pliki cookie używane do ponownego targetowania - Te pliki cookie służą do zapamiętywania informacji o korzystaniu z danej witryny internetowej i z innych stron internetowych, dzięki czemu możliwe jest proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich zainteresowań na innych stronach internetowych.

Pliki cookie umożliwiające korzystanie z mediów społecznościowych - Te pliki cookie zapewniają dostęp do sieci społecznościowych i mogą gromadzić dane osobowe związane z wykorzystaniem tych sieci przez użytkownika. Właściciel witryny internetowej nie ma kontroli nad tym, w jaki sposób sieci społecznościowe gromadzą i wykorzystują dane osobowe użytkowników, a ich wykorzystanie objęte jest polityką prywatności poszczególnych sieci społecznościowych.

Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć na stronie internetowej http://www.allaboutcookies.org.

W jaki sposób wyłączyć lub usunąć pliki cookie?

W przypadku większości przeglądarek dostępne są szczegółowe informacje, w jaki sposób wyłączyć akceptowanie nowych plików cookie, jak przeglądarka ma powiadamiać użytkownika w przypadku odebrania nowego pliku cookie oraz jak całkowicie wyłączyć istniejące pliki cookie. Należy jednak pamiętać, że brak plików cookie może uniemożliwić użytkownikowi pełne wykorzystanie funkcji dostępnych w witrynie internetowej.

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie w poszczególnych przeglądarkach internetowych można uzyskać, korzystając z poniższych łączy:

LINKI DO I Z INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH

Firma LELO, umieszczając linki do innych stron internetowych lub odnosząc się do informacji, postępowania lub produktów związanych z innymi podmiotami, nie przejmuje odpowiedzialności za treści znajdujące się na tych stronach lub związane z tymi produktami.

Wszelkie kontrakty i transakcje związane z linkami znajdującymi w tej witrynie internetowej pozostają w gestii użytkownika i operatorów tych stron internetowych. Firma LELO nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody wynikające z zawartych w związku z tym umów lub transakcji.

Umieszczenie linku do niniejszej witryny internetowej jest dopuszczalne jedynie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody firmy LELO.

PRODUKTY

Produkty sprzedawane za pośrednictwem tej witryny internetowej pochodzą z kolekcji firmy LELO. We właściwych przypadkach produkty firmy LELO są chronione patentami i zarejestrowanymi wzorami. Wzory i kolory produktów prezentowanych w tej witrynie internetowej mogą być zmieniane wedle własnego uznania producenta.

Nie wszystkie produkty prezentowane w tej witrynie internetowej są dostępne u sprzedawców.

Dystrybucja, odsprzedaż lub magazynowanie produktów firmy LELO są możliwe jedynie po zawarciu z firmą LELO umowy na prowadzenie tego typu działalności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY ON-LINE

Dyrektywa unijna 2000/31/WE o handlu elektronicznym mówi, że:

„Konsument w momencie składania zamówienia on-line przyjmuje do wiadomości, że zawiera umowę i bezwarunkowo akceptuje cenę i opis kupowanego przedmiotu, jak też wszystkie ogólne warunki sprzedaży”.

Towary zakupione w tej witrynie internetowej dostarczane są przez LELOi AB — działające pod marką LELO przedsiębiorstwo zarejestrowane w Szwecji, numer w rejestrze gospodarczym: 556631-6708, z siedzibą pod adresem: Birger Jarlsgatan 22, Stockholm, Sweden.

Klient, składając zamówienie on-line, składa ofertę zakupu towarów, co nie jest jednak równoznaczne ze zobowiązaniem ze strony sprzedawcy do momentu przesłania przez firmę LELO powiadomienia e-mailowego z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Oznacza to, że w przypadku niedostępności produktów prezentowanych w tej witrynie, podania błędnej ceny lub jakiegokolwiek innego błędnego opisu, firma LELO nie jest zobowiązana do sprzedaży takich produktów. Umowę uważa się zawartą przez obie strony, gdy klient otrzyma od firmy LELO powiadomienie z potwierdzeniem i zaakceptowaniem złożonego zamówienia.

Produkty firmy LELO dostępne są nie tylko w tej witrynie internetowej, ale także u wybranych sprzedawców na całym świecie. Ceny podane w niniejszej witrynie internetowej w większości przypadków są zbliżone do cen oferowanych przez sprzedawców firmy LELO. W przypadku różnicy między wyżej wymienionymi cenami, spowodowane jest ona: (i) ofertami specjalnymi w witrynie lub u sprzedawców, (ii) indywidualnymi strategiami cenowymi sprzedawców, (iii) zmianami w kursach walut. Ceny, jako takie, nie są gwarantowane i mogą ulegać zmianom.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Niniejsza strona internetowa i jej zawartość są udostępniane na zasadach „jak jest” i „jak dostępne”. Nie składamy żadnych deklaracji ani potwierdzeń, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, ale nie tylko, gwarancji dotyczących braku obecności złośliwego oprogramowania (takiego jak wirusy, robaki czy konie trojańskie) ani domniemanych gwarancji dotyczących zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw, kompatybilności, bezpieczeństwa, dokładności czy innych dorozumianych gwarancji wynikających z powiązanych operacji handlowych, użytkowania lub transakcji, o ile nie jest to niezgodne z prawem.

Nie gwarantujemy, że informacje zawarte na tej stronie internetowej są dokładne ani że są kompletne, że strona jest wolna od błędów ani że błędy będą poprawiane. Korzystając z tej strony, zgadzasz się robić to na własne ryzyko, bierzesz pełną odpowiedzialność za wszelkie utracone dane i/lub koszty powiązane z serwisowaniem lub naprawami sprzętu i/lub oprogramowania, których używasz w związku z korzystaniem z tej strony. Firma LELO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające lub spowodowane korzystaniem z niniejszej strony internetowej, o ile nie jest to niezgodne z prawem.

Firma LELO jest zwolniona z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub podlegające odszkodowaniu, które wynikają lub są związane z korzystaniem, niemożnością korzystania lub jakością informacji albo produktów na tej stronie internetowej w stopniu dopuszczonym przez prawo. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niemożność dostarczenia produktów lub niemożność wywiązania się z innych przedstawionych tu zobowiązań, jeśli opóźnienie lub niemożność są w całości albo w części spowodowane okolicznościami znajdującymi się poza uzasadnioną kontrolą firmy LELO, o ile nie jest to niezgodne z prawem.

Zgadzasz się zabezpieczyć firmę LELO, podmioty z nią powiązane, jej dyrektorów, pracowników i udziałowców przed skutkami wszelkich roszczeń, szkód, strat i wydatków, które mogą wyniknąć z korzystania z informacji lub produktów zawartych na niniejszej stronie internetowej i/lub z samej strony internetowej, o ile nie jest to niezgodne z prawem.

INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH

Cała zawartość tej witryny, łącznie z tekstem, zdjęciami, grafiką, wzornictwem, produktami i kodem źródłowym, chronione są prawami autorskimi należącymi do przedsiębiorstwa © LELOi AB 2004–2013(LELO).

Wszelkie prawa zastrzeżone. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że materiały i treści zawarte w tej witrynie są udostępniane jedynie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Pobranie jakichkolwiek materiałów z tej witryny internetowej nie oznacza uzyskania praw do tych materiałów, udziałów w nich i tytułów własności. Użytkownik zgadza się nie powielać (za wyjątkiem użytku osobistego), publikować (za wyjątkiem udostępnionych do pobrania materiałów prasowych lub PR), transmitować, dystrybuować, wyświetlać, usuwać, kasować, modyfikować lub tworzyć produktów pochodnych na podstawie jakichkolwiek materiałów zawartych w niniejszej witrynie.

Rejestracja produktu firmy LELO oznacza zgodę na otrzymywanie powiadomień e-mailowych od firmy LELO. Informacje o użytkownikach nie zostaną nigdy udostępnione osobom trzecim, a użytkownicy zawsze mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania dalszej korespondencji.

Ograniczenia te nie mają zastosowania do udostępnionych do pobrania materiałów prasowych i PR pod warunkiem, że będą używane jedynie w sposób określony w niniejszych wytycznych.